Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronie internetowej journalimuniversity.pl zwanej dalej: „Serwis”.

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana wszystkich osób, które odwiedzają stronę journalimuniversity.pl oraz profile społecznościowe Serwisu w portalach Facebook, Instagram i Twitter (dalej: „Użytkownicy”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, ul. Kasprzaka 1a 63-200 Jarocin, KRS: 0000053250; NIP: 6972007211; Regon: 411150840 (dalej: „Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a. listownie na adres: Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, ul. Kasprzaka 1a 63-200 Jarocin,
b. poprzez e-mail: kontakt@localpress.pl

2. Inspektor ochrony danych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Bogdan Rojkowicz (dalej: „Inspektor”). Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby się skontaktować z Inspektorem wyślij wiadomość e-mail na adres: kontakt@localpress.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, o których mowa poniżej:
a. realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje w szczególności poprzez akceptację regulaminu – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.

b. pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora oraz kontrola i analiza ruchu w Serwisie oraz na profilach społecznościowych Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu usług Administratora.

c. dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań Użytkowników, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

d. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

e. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi Administratorowi realizację celów określonych powyżej.

5. Profilowanie

Podmioty, które otrzymują dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na Profil społecznościowy mogą wykorzystać je do wyświetlania treści, dopasowanych do tego, czego szukał Użytkownik (profilowanie) w oparciu o dotychczasowe strony internetowe, które odwiedza Użytkownik. Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych Użytkowników.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

a. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będą one przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

b. Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.

c. Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

7. Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u Inspektora.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.

b. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika lub w każdym momencie, jeżeli dane te są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

c. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

d. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Mediów Lokalnych, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

Adres

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
kontakt@localpress.pl

ADRES BIURA UNIWERSYTETU

Mielec, ul. Biernackiego 12

EMAIL

biuro@journalismuniversity.pl